CZ DE
28.ledna 2020

Právní předpisy stanovují pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku a vystupující jako účetní jednotky povinnost zveřejňovat účetní závěrku, výroční zprávu a další dokumenty ve sbírce listin obchodního rejstříku. Ačkoliv tato povinnost a ani možnost ukládat za její porušení sankce nejsou v právním řádu novinkou, nebyla až donedávna kontrola této povinnosti nijak systematická ani soustavná. Dle informací z poslední doby vše nasvědčuje tomu, že v přístupu finančních úřadů nastává znatelný obrat. Od nynějška budou finanční úřady údajně provádět kontrolu výše naznačených povinností při správě daně z příjmu u každé právnické osoby.

 

Dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen „ObchZ“) je pro každého zapsaného podnikatele, organizační složku podniku, podnik zahraniční osoby anebo jeho organizační složku rejstříkovým soudem vedena samostatná vložka. Součástí obchodního rejstříku je pak i veřejně přístupná sbírka listin, do které jsou zapsaní podnikatelé povinni ukládat zákonem určené listiny. Mezi ně patří mimo jiné i následující dokumenty:

a) výroční zprávy,

b) řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy,

c) návrhy rozdělení zisku a jejich konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky,

d)  zpráva auditora o ověření účetní závěrky a

e)  zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 ObchZ.

 

Povinnost zveřejňovat výroční zprávu a zprávu auditora o ověření účetní závěrky platí pouze pro podnikatele, kteří jsou povinni mít dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen „ZoU“) účetní závěrku ověřenu auditorem. Povinnost zveřejňovat ostatní listiny se týká v zásadě všech subjektů.

 

 

Sankce

 

Co se týče všech listin ve výše uvedeném výčtu, přichází v úvahu pořádková pokuta až do výše 20 000,- Kč, kterou rejstříkový soud může uložit, poté co nebyla chybějící listina doplněna do sbírky ani v dodatečně stanovené lhůtě. Dle informací z praxe se soudy uchylují k tomuto postupu v zásadě až na základě podnětů třetích osob. Naproti tomu, jak již bylo naznačeno v úvodu, příslušné finanční úřady začínají využívat zákonného nástroje, který mají k dispozici, a to pokuty dle § 37 ZoU, která může dosáhnout až výše 3 % aktiv celkem, za porušení povinnosti zveřejnit účetní závěrku či výroční zprávu. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství se sice finanční úřady budou uchylovat k ukládání pokut spíše v přiměřené výši, nicméně v případě opakovaného porušení nebudou váhat sáhnout i k pokutě v plné výši.